Co dělat, když živly poškodí majetek, a jak se správně pojistit?

S úhradou napáchaných škod pomůže dobře zvolená a v čase aktualizovaná pojistka. Na co se v případě řádění tornáda zaměřit? A jak postupovat, když ke škodě dojde?

Nejprve aktuální rady pro ty, kteří na svém majetku
v uplynulých dnech utrpěli škody.

  1. Následky zdokumentujte – natočte nebo nafoťte je například na mobilní telefon, pomůže to při dalších jednáních s pojišťovnou. Stavbu, domácnost, stromy, auta… jestli máte i fotky předcházejícího stavu, tak vám pomohou při určení škody. Především u věcí, které tornádo odneslo. To může být například i skleník.
  2. Pojišťovnu co nejdříve kontaktujte a událost nahlaste telefonicky nebo přes internetové formuláře. Při velikosti škod, které tornádo způsobilo, a při souběhu okolností budou pojišťovny vstřícnější při pozdějším oznámení.
  3. S opravou majetku nebo odstraňováním škod počkejte, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Toto neplatí, je-li třeba začít s opravou nebo s odstraňováním poškozených částí dříve kvůli bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu.
  4. Pojišťovny jsou povinny uhradit nad rámec případného pojistného plnění také takzvané zachraňovací náklady, což jsou účelně vynaložené náklady na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, dále náklady vynaložené na zmírnění následků, na odklizení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.
  5. Klientům mohou být hrazeny i náklady na náhradní ubytování (většinou to je i v základním krytí, rozsah se liší dle pojistek).
  6. Je-li to možné, zničené věci hned nevyhazujte, ale počkejte s tím do doby, než k vám přijede likvidátor pojišťovny. Nebo je alespoň nejprve nafoťte.
  7. Pokuste se najít účtenky od zakoupeného vybavení. Případně rada pro příště: účtenky i všechny důležité smlouvy se snažte archivovat také v elektronické podobě, například na některém z online úložišť.

A na co se zaměřit, když si chcete sjednat nebo aktualizovat
pojištění vaší nemovitosti proti řádění živlů, v tomto případě hlavně větru?

Není vítr jako vítr

Pojišťovny kryjí především riziko vichřice. Vichřice je typ větru v Beaufortově stupnici, (tj. 75 až 88 km/h). Pojišťovny toto riziko vnímají již od 70 km/h. Samotné tornádo je prvek z tohoto rizika.

Čekací doby

V případě povodní uplatňují pojišťovny čekací dobu,
zpravidla 10 dní. Při vichřici  či
tornádu není takováto čekací doba, protože je to jev náhodilý a nedá se přesně
předpovědět.

Detaily rozhodují

Součástí pojistné smlouvy jsou vždy pojistné podmínky. Jsou
tzv. základní, nazývané „všeobecné pojistné podmínky“ a podmínky
doplňující. V těchto dokumentech se skrývají výluky a další opatření,
která mohou plnění pojišťovny omezit. Je velice důležité si všechny dokumenty
beze zbytku pročíst, abyste věděli, proti čemu se pojišťujete. Pokud se
v podmínkách nevyznáte, obraťte se na finančního poradce.

Nastavte správnou částku

Ujistěte se, že pojistka je uzavřena na částku, která
pokryje kompletní opravy. Musíte znát skutečnou hodnotu nemovitosti, abyste
nebyli tzv. podpojištěni a nedostali třeba jen půlmilionovou náhradu za
zničený dům v hodnotě milionu. Zároveň je zbytečné pojištění přeplácet, protože
pojišťovny vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti. Není důležité jen
správně nastavit pojistnou částku, ale pojistnou smlouvu i průběžně
aktualizovat, doporučuje se to alespoň jednou za tři roky. Pokud vám smlouva už
delší dobu „leží v šuplíku“, je správný čas ji znovu projít a ověřit
si, jak je nastavena.

Pojištěná nemovitost neznamená pojištěná domácnost

Je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním
domácnosti, tedy domácích spotřebičů, nábytku, oblečení či sportovního
náčiní. Pojištěná nemovitost ještě neznamená pojištěnou domácnost, většinou jde
o dvě různé pojistky. Pamatujte na to, že pojišťovny uplatňují na některé
předměty jako elektronika limity, nad které už plnění nevyplatí. Nesjednávejte
tedy pojistnou částku na konkrétní předměty v domácnosti zbytečně vysokou.

Vedlejší stavby a porosty

Při pojištění stavby je potřeba také myslet na to že mohu být
na pozemku i vedlejší stavby. Například samostatně stojící garáž, skleník či zahradní
architektura. V tomto případě je potřeba si určit i pojistnou částku nebo
limit, aby byl dostačující na tyto stavby. Co se týká zahrad a stromů, tak toto
pojišťovny mívají především jako připojištění. Škody po tornádu nám ukázaly, že
i tyto škody mohou nastat.

Základ nemusí stačit

Ne všechny pojišťovny, které působí v České republice,
nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v
zimě, jako jsou kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy
tíhou sněhu a námrazou nebo třeba poškození zateplení zvěří.

Archivujte si dokumenty o opravách

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat. V případě poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost pravidelně udržovaná. Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Veškeré rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Aleš Zeman, pojistný analytik Broker Trustu