podle zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“)
Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen „zákazník“) Souhlas je udělován pro účely poskytnutí finančního zprostředkování správci údajů (dále jen „správce“): CLEVER SERVICE s.r.o., sídlem 17. listopadu 360, 530 02, IČ: 03696430, zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn.: C 34593

Rozsah zpracování:

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany správce a jeho dalších smluvních zpracovatelů:

a) identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČ;

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, ID datové schránky;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype, Messenger), lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem;

d) další osobní údaje; číslo běžného účtu

e) osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování zákazníka, profilování, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností u správce, prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;

f) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě, Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;

g) biometrické údaje související s biometrickým elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i správce;

h) osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníkova hlasu při komunikaci s obsluhou za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i správce;

i) osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobnostních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i správce a/nebo předcházení škodám.


Účel a doba zpracování:

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení poslední smluvního vztahu se správcem):

  1. za účelem zpracování analýzy klientských potřeb a přání, a to po dobu 3 let;
  2. manuálního či automatického ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka prostřednictvím: 1.1) registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracování a)– f) po dobu 5 let, 1.2) analýzy spotřebitelského chování zákazníka včetně prediktivních modelů pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 8 let, 1.3) záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a planění platebních povinností u správce pro rozsah zpracování a)– f) po dobu 8 let,
  3. předání osobních údajů zákazníka do registru dle předchozího odstavce (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je zákazník
  4. zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízení zákazníkova požadavku) a poskytování poradenství zejména v oblasti finančního zprostředkování pro rozsah zpracování a)– f) po dobu 6 měsíců; při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování,
  5. občasného poskytnutí obchodní nabídky: 4.1) produktů, zboží a služeb správce netýkajících se finančního zprostředkování pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 8 let, 4.2) produktů, zboží a služeb smluvních partnerů správce pro rozsah zpracování a)– f) po dobu 8 let, 4.3) zákaznických programů správce pro rozsah zpracování a)– f) po dobu 2 let, 4.4) zákaznických programů smluvních partnerů správce pro rozsah a)– f) po dobu 2 let, a to ve všech případech jakoukoliv formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne; záměrem správce je zefektivnění řešení požadavků zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, správce v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu), proto rovněž zajišťuje a analyzuje spotřebitelské preference zákazníků, chování v digitálním prostředí správce (weby a webové aplikace správce) a cha-rakteristiky, na základě kterých zákazníky rozčleňuje do dočasných spotřebitelských skupin, zjišťuje pravděpodobnost spokojenosti s aktuálním nastavením smluvních podmínek, využití nové nabídky, rizika nespokojenosti či ukončení smluvního vztahu, přičemž k tomu používá i automatizované rozhodování, hlasové analýzy a ob-dobné techniky profilování
  6. získání názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami správce, názoru na správce, marketingovou komunikaci správce, produktovou nabídku s cílem dosažení zkvalitnění poskytovaných služeb pro rozsah zpracování a)– f) po dobu 5 let

Poskytnutí osobních údajů Zákazníka je dobrovolné. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoliv v celém rozsahu či z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, telefonicky, osobně na kontaktních místech správce, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutím služby/zboží.

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. Správce rozsah zpracovávaných údajů po ukončení smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a dále zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování blokování nesprávných osobních údajů, přenosi-telnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpraco-vání a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpoklá-daných důsledků takového zpracování pro zákazníka. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností zákazníka a správce, včetně poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu, jsou zveřejněny na webové stránce správce (oddíl/záložka ochrana osobních údajů) a na zákazníkovo vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech správce.
Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetové adrese www.cleverservice.cz-
Zákazník prohlašuje, že si tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jeho jedno vyhotovení.